TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE 1.2.2023

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste. Jos sinulla on Suomen Liikuntasalihuolto Oy:n tietosuojakäytäntöön tai tietojen käsittelemiseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, niin ota yhteyttä verkkosivujemme yhteydenottokaavakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen .

TIETOA EVÄSTEISTÄ

Verkkosivusto www.liikuntasalihuolto.fi kerää joitakin käyttäjäkohtaisia tietoja käyttämällä evästeitä (”cookies”). Eväste on vierailijan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käytämme evästeitä verkkosivuston kävijäliikenteen analysoimiseen, toimivuuden kehittämiseen, asiakaskokemuksen analysoimiseen ja mainonnan kohdentamiseen. Jos et hyväksy evästeitä, voit milloin tahansa muuttaa selaimesi asetuksia. Jos et poista evästeitä käytöstä, katsomme sinun hyväksyneen niiden käytön. Otathan huomioon, että sivuston joidenkin toimintojen käyttäminen voi estyä, jos poistat evästeet käytöstä.

REKISTERISELOSTE

1) Rekisterinpitäjä

Suomen Liikuntasalihuolto Oy
Amerintie 1
04320 Tuusula

Y-tunnus: 3341966-8

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

3) Rekisterin nimi

Suomen Liikuntasalihuolto Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoito
 • Laskutus
 • Rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tarkoitukset, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen ja markkinointi
 • Asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • Uudelleenmarkkinointi verkkosivukäyttäytymisen perusteella verkossa ja sosiaalisessa mediassa
 • Työhakemusten käsittely ja rekrytointeihin liittyvä viestintä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta riippuen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys voi muodostua esimerkiksi silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (esimerkiksi verkkosivuilla olevan yhteydenottokaavakkeen täyttäminen, sisällön lataaminen tai tietojen syöttäminen ja tallentaminen rekrytointijärjestelmään). Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetuilla yhteydenottotavoilla.

5) Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteri sisältää tietoja seuraavista henkilöistä:
 • Rekisterinpitäjän asiakkaista sekä asiakkaiden edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Rekisterinpitäjän alihankkijoiden ja toimittajien edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Potentiaalisista asiakkaista
 • Työnhakijoista
 • Muista sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä

Rekisteröidystä käsitellään käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia seuraavia tietoja:

Asiakas- ja markkinointirekisteri

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen yhteisötunnus ja osoitetiedot
 • Asiakassuhteeseen ja tilaukseen liittyvät tiedot
 • Sähköisen materiaalin tilaus verkkosivuilta
 • Sivustokäyttäytyminen ja analytiikka
 • Osallistuminen tapahtumiin ja tilaisuuksiin
 • Markkinointikielto

Työnhakijarekisteri

 • Nimi
 • Yhteystiedot
 • Työhakemus, ansioluettelo ja muut työnhakijan antamat lisätiedot
 • Tieto rekrytoinnin etenemisestä ja lopputuloksesta
 • Työntekijöidemme arvio työnhakijan soveltuvuudesta tehtävään
 • Työnhakijan kanssa käyty rekrytointiin liittyvä viestintä
 • Työhakemuksia säilytetään yhden vuoden ajan

6) Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein. Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä joka tapauksessa sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja kun asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten sääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

7) Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

8) Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisteristä.

9) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan. Olemme huolehtineet alihankkijoidemme kanssa tietosuojasta laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimuksen sekä varmistaneet että alihankkijoillamme on vastaavat sopimukset omien alihankkijoiden kanssa.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka sijaitsevat myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella, esim. Yhdysvalloissa. Nämä yritykset käsittelevät henkilötietoja tarjotakseen Suomen Liikuntasalihuolto Oy:n käyttämiä IT-palveluita. Tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

10) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Henkilötietoja voidaan käsitellä eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko Suomen Liikuntasalihuolto Oy:n tai sen kumppaneiden hallinnoimia. Suomen Liikuntasalihuolto Oy:n kumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä.

Emme käytä automaattista päätöksentekoa osana henkilötietojen käsittelyä.

11) Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Näihin kuuluu esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Kaikki pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti . Tarvittaessa rekisterinpitäjä pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Asiakkaalle vastataan EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).